Ритми студентського життя – радісні і тривожні, складають неповторну композицію, в основі якої всеперемагаюче торжество людини, її величні звершення і творчі здобутки.
У навчальному закладі визначена чітка система студентського самоврядування, діє студентський профком. Це дає змогу студентам оволодіти навичками громадської роботи, пробудити їхню активність, виховувати почуття відповідальності за кожну справу.
Найбільш дієвою є студентська рада, яка сприяє навчанню, творчій діяльності студетів, організовує їх дозвілля, забезпечує правопорядок під час проведення загальних заходів у коледжі та в місті, проводить роботу з попередження правопорушень, заходи по запобіганню наркоманії та алкоголізму серед студентів. Представники студентського парламенту залучаються в якості спостерігачів до участі в іспитах та диференційованих заліках, що є ознакою демократичної взаємодії «викладач-студент».

Студентська Рада  (Рада студентів коледжу) — це орган студентського самоврядування Черкаського художньо-технічного коледжу, який приймає активну участь у вдосконаленні навчально-виховного процесу. Своє основне завдання Студентська Рада вбачає у отриманні належної якості навчання, сумлінному виконанні студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, вихованні духовності й культури, а також наданні студентам можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку особистості через залучення до процесу прийняття рішень та реалізації ініціатив кожного студента коледжу.

До складу студентської ради входять: голова, заступники з обліково-фінансового та правового відділення, голови студентського самоврядування відділень, сектори з навчальння, дисципліни та порядку, інформаційний , культурної та спортивної діяльності.

Очолює студентську раду голова, який обирається на весь час навчання студента. Кожен із секторів студентської ради працює за одним напрямком роботи, виконує поставлені перед ним завдання та обов'язки.

Основні напрями роботи студентської ради:

 • координує роботу органів студентського самоврядування та діяльність старост академічних груп відповідно до їх напрямку роботи;
 • створює склад секторів з основних напрямків роботи студентського самоврядування;
 • забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • організовує дозвілля та культурний відпочинок студентів;
 • бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі та спорті;
 • здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;
 • сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;
 • залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території коледжу.

В коледжі проводиться робота, спрямована на розширення і поглиблення знань студентської молоді щодо прав людини і громадянина, формування правового світогляду молоді на відповідну життєву позицію, моральні та ціннісні орієнтири, ідеали, переконання, створюються належні умови для розвитку та задоволення культурних потреб студентів. Звертається особлива увага на забезпечення належних умов проживання, навчання й відпочинку в гуртожитку, який неодноразово виборював призові місця в конкурсі на кращий гуртожиток серед навчальних закладів міста.

Члени студради залучаються до проведення профілактичної роботи з правового виховання, розроблена система профілактики правопорушень, що допомагає в роботі з організації контролю за станом відвідування студентами занять, в роботі з важковиховуваними студентами. Творча атмосфера в закладі формується на принципах педагогічної взаємодії, співтворчості, створює ситуацію успіху для кожного студента.

Найбільша мудрість життя - бути людиною

Виховна робота – це насамперед робота організатора. Хороша організація в тому й полягає, що вона не випускає уваги, найменших подробиць і випадків. Дрібниці діють регулярно, щодня, щогодини, із них і складається життя.

А.С. Макаренко

Сучасний світ перейшов на новий ступінь свого розвитку, що потребує зміни всієї системи виховної роботи. Головна мета виховання студентської молоді в коледжі – це формування особистості, яка буде вирішувати в суспільстві державні, виробничі, соціально-економічні проблеми. Педагогічний колектив здійснює виховну роботу в навчальному закладі так, щоб забезпечити оптимальний баланс між локальним та глобальним, щоб молода людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобального світу, була здатна жити і діяти у цьому світі, нести частку відповідальності за нього.

Виховна робота в коледжі базується на засадах демократизму, використання потенціалу студентського самоуправління і спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до логічного мислення, самоаналізу, досягнення поставлених цілей. Саме такою школою лідерів для студентів-активістів є органи студентського самоврядування та профспілкова організація студентів.

Головною метою системи виховання в Черкаському художньо-технічному коледжі є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, представника української національної еліти через:

 • виховання поваги і любові до рідної землі й українських традицій; 
 • підготовку свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;
 • формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культуру фізично здорової та духовно багатої особистості;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування;
 • забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини;
 • плекання поваги до своєї altа mater

Виховання студентської молоді в коледжі  ґрунтується на таких принципах:

 • демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності - привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності - врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 • пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

 

Культурно-виховний процес у коледжі має системний і комплексний характер. Питаннями виховання займаються не лише викладачі та куратори груп, але й адміністрація коледжу. Робота в закладі будується так, щоб кожен працівник коледжу, навіть атмосфера і обстановка, працювали на цю важливу та благородну мету і носили виховний характер. Виховна робота коледжу відзначається великим розмаїттям форм та методів залучення молоді до активного формування професійних рис майбутнього фахівця, підготовки його до життя, виховання творчої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності і високий професіоналізм, що забезпечує фахову мобільність та конкурентноспроможність на ринку праці: це і зустрічі з представниками владних структур, правоохоронних органів, студентські конференції, бесіди, диспути, тематичні вечори, години відвертих спілкувань, години цікавих повідомлень (проводяться згідно комплексного плану виховної роботи серед студентів коледжу, планів роботи циклових комісій, планів роботи кураторів груп, Студентської Ради та ін. 

Не для школи, а для життя вчимось...

Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи.

Шарль Луї де Монтеск'є

Головне завдання нашого коледжу – надання майбутнім фахівцям системи знань, умінь та навичок, що гарантують виконання ними функціональних обов'язків, забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного студента, виховання його у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання та виховання повинні бути безперервними і послідовними.

Цілісна система діяльності коледжу спрямована на реалізацію нових державних стандартів, успішне виконання навчальних планів і програм на основі впровадження в навчальний процес сучасних навчальних технологій.  

Організація і планування навчального процесу в коледжі здійснюється у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі» та вимог освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей.

 Навчання студентів відповідає засадам науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, відповідності Конституції України, чинному законодавству.

 Головними завданнями з підготовки фахівців є:

 - задоволення потреб лікувально-профілактичних та закладів області у висококваліфікованих фахівцях;

 - оволодіння сучасними досягненнями медичної науки та практики, основами чинного трудового законодавства, нормативними документами;

 - формування компетентнісного підходу в питаннях медичної етики та деонтології, веденні міжособового спілкування;

 - оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності.

 Навчальний процес у коледжі забезпечений:

 - освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами згідно галузевих стандартів підготовки молодших спеціалістів, затверджених Мiнiстерством освiти i науки України,

 - робочими навчальними планами, що затверджені директором і відповідають примірним навчальним планам підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей;

 - програмами навчальних дисциплін, які відповідають змісту підготовки фахівців та відповідному розподілу навчального часу.

 Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє формуванню професійних знань і умінь, які були б конкурентноспроможними на національному ринку праці.

 Навчально-виховний процес в коледжі здійснюється у таких формах:

 - навчальні заняття;

 - виконання індивідуальних завдань;

 - самостійна робота студентів;

 - практична підготовка;

 - контрольні заходи.

 Основними видами навчальних занять є лекція, практичне, лабораторне, семінарське заняття і консультація. У навчально-виховному процесі використовуються сучасні інформаційні технології навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.