Ритми студентського життя – радісні і тривожні, складають неповторну композицію, в основі якої всеперемагаюче торжество людини, її величні звершення і творчі здобутки.
У навчальному закладі визначена чітка система студентського самоврядування, діє студентський профком. Це дає змогу студентам оволодіти навичками громадської роботи, пробудити їхню активність, виховувати почуття відповідальності за кожну справу.
Найбільш дієвою є студентська рада, яка сприяє навчанню, творчій діяльності студетів, організовує їх дозвілля, забезпечує правопорядок під час проведення загальних заходів у коледжі та в місті, проводить роботу з попередження правопорушень, заходи по запобіганню наркоманії та алкоголізму серед студентів. Представники студентського парламенту залучаються в якості спостерігачів до участі в іспитах та диференційованих заліках, що є ознакою демократичної взаємодії «викладач-студент».

Студентська Рада  (Рада студентів коледжу) — це орган студентського самоврядування Черкаського художньо-технічного коледжу, який приймає активну участь у вдосконаленні навчально-виховного процесу. Своє основне завдання Студентська Рада вбачає у отриманні належної якості навчання, сумлінному виконанні студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, вихованні духовності й культури, а також наданні студентам можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку особистості через залучення до процесу прийняття рішень та реалізації ініціатив кожного студента коледжу.

До складу студентської ради входять: голова, заступники з обліково-фінансового та правового відділення, голови студентського самоврядування відділень, сектори з навчальння, дисципліни та порядку, інформаційний , культурної та спортивної діяльності.

Очолює студентську раду голова, який обирається на весь час навчання студента. Кожен із секторів студентської ради працює за одним напрямком роботи, виконує поставлені перед ним завдання та обов'язки.

Основні напрями роботи студентської ради:

  • координує роботу органів студентського самоврядування та діяльність старост академічних груп відповідно до їх напрямку роботи;
  • створює склад секторів з основних напрямків роботи студентського самоврядування;
  • забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
  • організовує дозвілля та культурний відпочинок студентів;
  • бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі та спорті;
  • здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;
  • сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;
  • залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території коледжу.

В коледжі проводиться робота, спрямована на розширення і поглиблення знань студентської молоді щодо прав людини і громадянина, формування правового світогляду молоді на відповідну життєву позицію, моральні та ціннісні орієнтири, ідеали, переконання, створюються належні умови для розвитку та задоволення культурних потреб студентів. Звертається особлива увага на забезпечення належних умов проживання, навчання й відпочинку в гуртожитку, який неодноразово виборював призові місця в конкурсі на кращий гуртожиток серед навчальних закладів міста.

Члени студради залучаються до проведення профілактичної роботи з правового виховання, розроблена система профілактики правопорушень, що допомагає в роботі з організації контролю за станом відвідування студентами занять, в роботі з важковиховуваними студентами. Творча атмосфера в закладі формується на принципах педагогічної взаємодії, співтворчості, створює ситуацію успіху для кожного студента.