Найбільша мудрість життя - бути людиною

Виховна робота – це насамперед робота організатора. Хороша організація в тому й полягає, що вона не випускає уваги, найменших подробиць і випадків. Дрібниці діють регулярно, щодня, щогодини, із них і складається життя.

А.С. Макаренко

Сучасний світ перейшов на новий ступінь свого розвитку, що потребує зміни всієї системи виховної роботи. Головна мета виховання студентської молоді в коледжі – це формування особистості, яка буде вирішувати в суспільстві державні, виробничі, соціально-економічні проблеми. Педагогічний колектив здійснює виховну роботу в навчальному закладі так, щоб забезпечити оптимальний баланс між локальним та глобальним, щоб молода людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобального світу, була здатна жити і діяти у цьому світі, нести частку відповідальності за нього.

Виховна робота в коледжі базується на засадах демократизму, використання потенціалу студентського самоуправління і спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до логічного мислення, самоаналізу, досягнення поставлених цілей. Саме такою школою лідерів для студентів-активістів є органи студентського самоврядування та профспілкова організація студентів.

Головною метою системи виховання в Черкаському художньо-технічному коледжі є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, представника української національної еліти через:

 • виховання поваги і любові до рідної землі й українських традицій; 
 • підготовку свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;
 • формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культуру фізично здорової та духовно багатої особистості;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування;
 • забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини;
 • плекання поваги до своєї altа mater

Виховання студентської молоді в коледжі  ґрунтується на таких принципах:

 • демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності - привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності - врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 • пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

 

Культурно-виховний процес у коледжі має системний і комплексний характер. Питаннями виховання займаються не лише викладачі та куратори груп, але й адміністрація коледжу. Робота в закладі будується так, щоб кожен працівник коледжу, навіть атмосфера і обстановка, працювали на цю важливу та благородну мету і носили виховний характер. Виховна робота коледжу відзначається великим розмаїттям форм та методів залучення молоді до активного формування професійних рис майбутнього фахівця, підготовки його до життя, виховання творчої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності і високий професіоналізм, що забезпечує фахову мобільність та конкурентноспроможність на ринку праці: це і зустрічі з представниками владних структур, правоохоронних органів, студентські конференції, бесіди, диспути, тематичні вечори, години відвертих спілкувань, години цікавих повідомлень (проводяться згідно комплексного плану виховної роботи серед студентів коледжу, планів роботи циклових комісій, планів роботи кураторів груп, Студентської Ради та ін.