Не для школи, а для життя вчимось...

Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи.

Шарль Луї де Монтеск'є

Головне завдання нашого коледжу – надання майбутнім фахівцям системи знань, умінь та навичок, що гарантують виконання ними функціональних обов'язків, забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного студента, виховання його у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання та виховання повинні бути безперервними і послідовними.

Цілісна система діяльності коледжу спрямована на реалізацію нових державних стандартів, успішне виконання навчальних планів і програм на основі впровадження в навчальний процес сучасних навчальних технологій.  

Організація і планування навчального процесу в коледжі здійснюється у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі» та вимог освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей.

 Навчання студентів відповідає засадам науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, відповідності Конституції України, чинному законодавству.

 Головними завданнями з підготовки фахівців є:

 - задоволення потреб лікувально-профілактичних та закладів області у висококваліфікованих фахівцях;

 - оволодіння сучасними досягненнями медичної науки та практики, основами чинного трудового законодавства, нормативними документами;

 - формування компетентнісного підходу в питаннях медичної етики та деонтології, веденні міжособового спілкування;

 - оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності.

 Навчальний процес у коледжі забезпечений:

 - освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами згідно галузевих стандартів підготовки молодших спеціалістів, затверджених Мiнiстерством освiти i науки України,

 - робочими навчальними планами, що затверджені директором і відповідають примірним навчальним планам підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей;

 - програмами навчальних дисциплін, які відповідають змісту підготовки фахівців та відповідному розподілу навчального часу.

 Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє формуванню професійних знань і умінь, які були б конкурентноспроможними на національному ринку праці.

 Навчально-виховний процес в коледжі здійснюється у таких формах:

 - навчальні заняття;

 - виконання індивідуальних завдань;

 - самостійна робота студентів;

 - практична підготовка;

 - контрольні заходи.

 Основними видами навчальних занять є лекція, практичне, лабораторне, семінарське заняття і консультація. У навчально-виховному процесі використовуються сучасні інформаційні технології навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.